2016/02/10

Bevándorlás az iszlám doktrínában és történelemben


A hidzsra a migráció általi dzsihád az iszlám doktrínában.
A hidzsra egy politikai taktika, amit Mohamed használt nem muszlim országok meghódítására.


Az elmúlt évben az iszlám országokból történő bevándorlás lett az európai kontinens évtizedek óta egyik legsúlyosabb problémája. Jelenleg is sokféle, különböző ember tart Európa felé a balkáni és a Földközi-tengeri útvonalakon keresztül, köztük olyanok is, akiknek az életét tönkretette az Iszlám Állam által indított dzsihád. Azonban a titkosszolgálatok jelentései alapján harcosok is vannak közöttük, akik ezt a dzsihádot akarják rászabadítani Európára. A migránsok messze legnagyobb csoportját a gazdasági bevándorlók képezik, akiket a jobb élet reménye motivál, amelyet az európai államok szociális ellátórendszere biztosít majd számukra. Az sem titok, hogy a bevándorlók legnagyobb része muszlim. Bár a bevándorlással kapcsolatos viták legtöbbje főleg az Európába történő muszlim bevándorlás gazdasági és biztonsági következményeivel foglalkozik, ennek a cikknek az a célja, hogy elemezze a politikai iszlám doktrínájának álláspontját a bevándorlással kapcsolatban. Ezen felül reflektálni fogunk az aktuális helyzetre, és arra hogy milyen tanulságokat lehet levonni a történelemből.

Dualizmus 

Az iszlám politikai doktrínában két ellentmondó megközelítése létezik a bevándorlásnak – ahogyan sok más dolognak is. Ez a fajta dualizmus lényeges része az iszlámnak, és a legjobban úgy érthető meg, ha összehasonlítjuk a Korán következő két versét:

[Korán 2:256]
„Nincs kényszer a vallásban!...”

[
Korán 9:29]„Harcoljatok azok ellen – azok között, akiknek az írás adatott –, akik nem hisznek Allahban és a Végső Napban és nem tekintik tilalmasnak azt, amit Allah és az ő küldötte megtiltott…”

Bár a versek üzenete ellentmondásosnak tűnhet, mindkettő annak a könyvnek a része, amelyet a muszlimok Allah pontos szavainak tartanak. Mindkettő érvényes, és a muszlimok választhatják egyiket vagy másikat a külső körülmények függvényében.Hidzsra

A bevándorlás doktrínáját hasonló módon kezelik. Ezt különösképpen a szírában találhatjuk meg, Mohamed életrajzában. 622-ben Mohamed elhagyta Mekkát, és Medinába vándorolt, mert a mekkaiak úgy tartották, hogy ő a konfliktusok forrása, és nem akarták, hogy polgártársuk legyen többé. Ezt az eseményt hidzsrának hívják, és kulcsfontosságú az iszlám történelemben. A hidzsra nem csak az iszlám naptár kezdete, de ez jelöli a szakítást is a mekkai és a medinai Korán között, és a vallásos iszlám átalakulását politikai iszlámmá.

Mohamed tizenhárom éves prédikátori karrierje során Mekkában kb. 150 embert térített át az iszlámra. A Medinába való migráció után a dzsihád tíz éve alatt , Mohamed elterjesztette az iszlámot egész Arábiában. Az a tény, hogy az iszlám naptár Mohamed Medinába migrálásával kezdődik, és nem a születésével, halálával vagy az első Korán-kinyilatkoztatással, jelzi ennek az eseménynek a jelentőségét. 

Bevándorlás iszlám országokba

A hidzsra első koncepciója Mohamed Mekkából Medinába való migrációjából származik. Az iszlámban Mohamed minden muszlim számára az erkölcsös magaviselet tökéletes példája. Ezért, ha egy muszlim olyan helyen van, ahol nem tudja gyakorolni az ideológiáját, akkor azt kellene tennie, amit Mohamed is tett, és el kellene hagynia ezt a helyet. Olyan helyre kellene mennie, ahol a saría képezi a törvényes rendet, és ahol követheti az iszlám doktrína előírásait.

Az Iszlám Állam erre a rendre hivatkozik a propagandavideóiban. Emlékezteti az európai muszlimokat vallásos kötelezettségeikre, hogy távozzanak egy olyan helyre, ahol a saría az uralkodó törvény, és vegyenek részt a dzsihádban Allahért.


Dzsihád

A muszlim bevándorlás a káfirok (hitetlenek) által kormányzott országokba nem bírt különösebb jelentőséggel a múltban. Ellenkezőleg, a 9. századi iszlám hittudósok veszélyesnek tartották a nem iszlám országokban való tartózkodást, mivel ez gyengítheti a muszlimok hitét. A késő újkorig az iszlámot elsősorban fegyveres dzsiháddal terjesztették. 


Az iszlám sikeres terjeszkedését a következő, jól bevált minta folytonos ismétlésével biztosították: egy adott ország lakóit választás elé állították – vagy megtérnek az iszlámra, vagy harcolniuk kell. Ha a megtérés ajánlatát visszautasították, akkor az iszlám seregek meghódították az országot. Ha a muszlimok győztek a csatatéren, a leigázott férfiak közül sokakat megöltek, a nőket és a gyerekeket pedig foglyul ejtették mint hadizsákmányt, és eladták őket a rabszolgapiacon.

Akiket nem öltek meg vagy hajtottak el rabszolgának arra alávetett, ún. dimmi státuszt kényszerítettek. A dimmiként való élet annyira nehéz és megalázó volt, hogy a hitetlenek fokozatosan áttértek az iszlám hitre, és hétköznapi polgárokká váltak. Egyes régiókban ez a folymat évszázadokig tartott, tekintve, hogy a dimmik kitartóak voltak az iszlám hitre térés elutasításában. Végül ez a módszer sikeres volt, és muszlim vidkékekké alakította a keresztény Közel-Keletet, Észak-Afrikát és Kis-Ázsiát. Hasonló sorsra jutottak a buddhista területek a mai Afganisztánban, a hinduk Indiában és Pakisztánban, vagy a zoroasztriánus Irán. Ezeknek a területeknek a muszlim inváziója még könyörtelenebb volt, mivel a politikai iszlám doktrínájában a dimmi státuszt csak a keresztények és a zsidók kaphatják meg. 


Bevándorlás nem-iszlám országokba

A muszlimok nem jöttek nagy számban a káfirok nyugati országaiba a huszadik század második feléig. A fő motiváló tényezők gazdasági természetűek voltak. Sok nyugat-európai országban szokatlanul felpörgött az ipari termelés, és az európai munkerő elégtelen volt a munkaerőszükséglet kielégítésére. Abban az időben számos nyugati politikus úgy gondolta, hogy a muszlim országokból származó munkaerő majd Európában marad néhány évig, és miután kerestek egy kis pénzt, a muszlim munkások hazatérnek családjaikhoz a hazájukba. Azonban nem ez történt. Ellenkezőleg, a családok csatlakoztak a munkásokhoz, és véglegesen letelepedtek a befogadó országokban.

A nyugatra vándorló muszlimok nagy száma arra késztette az iszlám tudósokat, hogy újragondolják ezt a problémát. Egyetértettek abban, hogy ha megtiltanák a tömeges vándorlást, csak elidegenítenék a migránsokat. Ehelyett arra fókuszáltak, hogy egy vallásjogi keretet állítsanak fel annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a migránsoknak a muszlim identitásuk megtartását, egyszersmind hasznossá tegyék a vándorlásukat az iszlám számára. A keretmegegyezés öt fő pontot tartalmazott:

  • A muszlimok az iszlám nép, az umma részei, bárhol is éljenek.
  • A nem-iszlám országokban való élet nem kivánatos, de elfogadható, ha a migráns példás muszlimként él.
  • Minden migránsnak kötelessége a vallásos identitásának folyamatos erősítése, és a tartózkodás minden olyan dologtól, amely az iszlámmal ellentétes. Vallásos identitásuk erősítése érdekében mecseteket kell építeni, adományokat kell adni nekik, muszlim iskolákat, kulturális központokat és boltokat kell üzemeltetni.
  • Minden migránsnak elő kell mozdítania a muszlim közösség célkitűzéseit, mind vallási, mind politikai téren, és nem szabad különbséget tennie a kettő közt.
  • A muszlimoknak nyugaton terjeszteniük kell az iszlámot a hanyatló és spirituálisan kiüresedett nyugati társadalmakban.

E pontoknak az volt a céljuk, hogy a muszlimokat rákényszerítse arra, hogy fontosabbnak tartsák vallásos identitásukat, mint a nemzeti hovatartozást, hogy szegregálják őket a többségi társadalomtól, és hogy az iszlám terjesztésének ügynökeivé tegyék őket a világban. A legfontosabb elvárás az volt, hogy elkülönülve éljenek a káfiroktól, és ne kössenek barátságokat a káfir társadalmakban. A muszlimokkal való barátkozást és a nem-muszlimoktól való szegregációt úgy mondjak al-Walaa wa al-Baraa. Ez az arab kifejezés a Koránból ered, és úgy is fordítható, hogy „hűség és eltaszítás”.
 

[Korán 58:22]„Nem találsz olyan népet, amely – ha hisz Allahban és a Végső Napban – szeretettel viseltetne olyanok iránt, akik szembeszegülnek Allahhal és a küldöttével, még akkor sem, ha azok atyáik, fiaik, fivéreik vagy a nemzetségük tagjai lennének.”

Ezek a gondolatok nem csak pusztán elméleti síkon maradtak meg az iszlám tudósoknál, hanem valóban sok nyugati muszlim életében gyökeret eresztettek. Sok tényező játszott közre ebben. A legfontosabb az a tény, hogy a bevándorlók magukkal hozták az iszlám doktrína hagyományos értékeit. Befogadó országokban zárt közösségekbe tömörültek a hittársaikkal, és tovább erősítették ezeket az értékeket. Az eredeti bevándorlók gyermekeinek és unokáinak vallásos elhivatottságát megerősítette a tény, hogy egyre nehezebb volt sikert elérni a munkaerőpiacon.

A másik fontos tényező az volt, hogy a nyugati politikusok a multikulturalizmust nevezték meg hivatalos ideológiájuknak, amely azt jelentette, hogy feladták a közös értékek előmozdítását az országaikban. A multikulturalizmus egyik kulcsfontosságú alapvetése az, hogy egyik kultúra sem tekinthető értékesebbnek, mint a másik. Ez megnyitotta a lehetőséget egyes nagyon radikális gondolatok terjedése előtt, amelyek nem egyeztethetők össze az alkotmánnyal, a jogrenddel és az alapvető európai értékekkel. A terjesztőik jórészt érinthetetlennek tartják magukat, mivel az ő véleményük megtámadását akár xenofóbiának vagy gyűlöletkeltő megnyilvánulásnak lehet értelmezni.

Mindazonáltal a CSPI főleg az iszlám politikai doktrína elsődleges forrásainak tanulmányozására fókuszál, vagyis Allah és Mohamed doktrínájára, amelyet a Koránban, a szírában és a hadíszban találunk meg. Ezek az iszlám igazi forrásai. Azok az iszlám tudósok, akiknek a következtetéseit az előző szakaszban tekintettük át, szintén Mohamedre hivatkoztak, hiszen ő volt az, aki a bevándorlást az iszlám terjesztésének eszközeként használta. 


Mohamed mint tökéletes példa

Amikor Mohamed Medinába ment, a lakosság fele pogány arab volt, a másik felét három zsidó törzs alkotta. Mohamed egy olyan helyre érkezett, ahol az iszlámnak nagyon kis támogatottsága volt. Azt állította, hogy a zsidók szándékosan megrontották és eltitkolták Isten kinyilatkoztatásait, amelyeket a korábbi prófétákon keresztül kaptak meg. Ezért nem meglepő az, hogy a medinai zsidók távolságtartóak voltak vele, és nem volt valami népszerű a köreikben. Mohamed zsidógyűlölete, ahogy a Korán is bemutatja, ezekből az időkből származik.

Mindenesetre Mohamed nagyon leleményes volt, és kihozta a helyzetből a maximumot. Kihasználta a zsidó törzsek közötti vitákat. Ahányszor Mohamed és követői megtámadtak egy törzset, a többi törzs zsidói nem segítettek nekik. Ezt a taktikát alkalmazva Mohamed képes volt meghódítani két zsidó törzset, akiknek a tagjait száműzte, tulajdonukat pedig elkobozta. Amikor Mohamed megtámadta a harmadik törzset, a Banu Qurayzát, senki nem volt Medinában, aki segíteni tudott volna az ostromlott zsidókon. Végül megadták magukat, Mohamed kegyelmére bízva magukat. A büntetésük nem száműzetés volt, ahogy a két korábbi törzs esetében, hanem halál. Mohamed és felesége Aisha ekkor végignézték, ahogy a követők mintegy nyolcszáz zsidó férfit fejeztek le a törzsből.

Ilyen módon Mohamed meghódította Medinát, és ez lett hatalmának alapja. Nyolc év múlva Mekkát is elfoglalta. Élete végén az iszlám uralta Arábiát. A hitetlenek városába való bevándorlás Mohamed esetében a politikai hatalomhoz vezető út első lépését jelentette. Mohamed nem csak a muszlim hittudósok számára inspiráció, hanem kötelező érvényű erkölcsi példakép minden muszlim számára. Ezt a témát a Korán több mint kilencvenszer ismétli el.

[Korán 33:21]„Allah küldöttében pedig szép példaképetek van – annak, aki reményét Allahba és a Végső Napba vetette és gyakorta megemlékezik Allahról.”

[Korán 4:59]„Ti hívők! Engedelmeskedjetek Allahnak és engedelmeskedjetek a küldöttnek, és azoknak, akik jogosultak közületek a parancsolásra!”

A Korán sokszor hangsúlyozza, hogy azok, akik Mohameddel emigráltak a nem-muszlim társadalmakba, és uralkodtak fölöttük az iszlám érdekében, tökéletes példaképek a muszlimok számára, és Allah szereti őket.

[
Korán 2:218]„Akik hisznek és elvégzik a hidzsrát, és harcba szállnak Allah útján, azok reménykedhetnek Allah könyörületében. Allah megbocsátó és könyörületes.”

Az iszlám háza és a háború háza

Az iszlám politikai doktrína a világot dar al-iszlámra (az iszlám háza), és dar al-harbra (a háború háza) osztja fel. Az első kategória az iszlám és a saría törvény által uralt országokat foglalja magába. A második kategória – a háború háza – a káfir országokat jelenti. A politikai iszlám végső célja, hogy a háború házát beintegrálja az iszlám házába. Ezt a célt Mohamed tűzte ki.

[
Sahih Muslim, 1.kt. 31.]„Bizony, azok akik hittek és azok akik vándoroltak és harcoltak Allah ügyéért – ők számítanak Allah irgalmára. És Allah megbocsátó és irgalmas.”

Ez a koncepció feloldja a két különböző, akár ellentmondó megközelítés közötti feszültséget az iszlám bevándorlást illetően. Ha az iszlámot gyakorlók úgy érzik, nem tudják alkalmazni az iszlám ideológiát ott ahol élnek, akkor használhatják az első megközelítést, és vándorolhatnak az iszlám házába (az iszlám földjére). Ha már a háború házában (a háború földjén) élnek, vagy a káfir országokba akarnak utazni, akkor a második megközelítést kell alkalmazniuk, és az umma és az iszlám érdekében felhasználni a migrációjukat. 


Taktika

Azok, akik a második változatot választják, Mohamed medinai példáját kell követniük, és fokozatosan gyöngíteni a káfir társadalom pozícióit. A dzsihádot kell vívniuk, minden eszközzel: beszéddel, írással vagy karddal (a helyzettől függően), és bíztatni másokat a saría törvény követésére.

Az első migránsok nincsenek könnyű helyzetben. Amíg az iszlámnak nem lesz jelentős befolyása a befogadó társadalomra, néha szükséges, hogy a muszlim bevándorlók részt vegyenek olyan tevékenységekben, amit a saría megtilt. Ezt lehetővé teszi a „darura” iszlám koncepciója. A darura azt jelenti, hogy a muszlim megteheti azt, ami általában tilos, és elkerülheti annak végrehajtását, ami elő van írva, hogyha a körülmények ezt diktálják. A kitman, tawriya, muruna és taqiyya koncepciói (ezekre néha „szent megtévesztésként” is hivatkoznak), hasonló módszerek. Lehetővé teszik a muszlim számára, hogy hazudjon, féligazságokat mondjon, ne mondja el a teljes igazságot, vagy elrejtse valódi szándékát abban az esetben, ha az iszlám érdekében teszik. Ezek a módszerek azonban ideiglenesek. A végső cél az, hogy létrehozzák az iszlám kormányzást, bevezessék a saría jogot, hogy ilyen módszerekre már ne legyen szükség. Addig is a muszlimok Mohamed tanácsát követhetik:
 

[Sahih Bukhari hadísz 4. kötet, 52. könyv, 268.]„Allah apostola azt mondta: ‘A háború megtévesztés’.”

Következtetés

A 19. század ipari forradalma, és a nyugati civilizáció technikai újításai a 20. században megakadályozták az iszlám hagyományos terjesztését, fegyveres dzsiháddal, a káfir lakosság rabszolgasorba vetésével, és a lakosság maradékára a dimmi státusz kiterjesztésével. Azonban a politikai iszlám egy gyakorlatias eszköz. Ezzel a kihívással szembesülve, a modern iszlám tudósok megtalálták a módját hogy a hittársaik Európába irájnyuló gazdasági migrációját felhasználják. Mohamed élete, száműzetése Medinába, és a város lakóinak akaratuk ellenére való fokozatos alávetése volt az, ami inspirálta őket.

Hiba volna azt feltételezni, hogy a múltban vagy most, minden gazdasági bevándorló aktív dzsihadista lenne. Sajnos nincsenek megbízható statisztikák, talán a téma természete miatt. Azonban vannak más statisztikák, amelyek rendelkezésre állnak. Az észak-afrikai és a közel-keleti muszlimok 74%-a szeretné, ha az ország jogrendje a saría lenne, és csak a felük gondolja úgy, hogy ezt a jogrendet csak a muszlimokra kellene alkalmazni. Lehetséges, hogy csak néhány jól képzett dzsihadista van a bevándorlók ezrei között. Mindazonáltal feltételezhetjük, hogy a bevándorlók demográfiai összetétele legalább közelítőleg megfelel a hazájukban élő lakosság összetételének. Ha ez a helyzet, akkor körülbelül az Európába érkező muszlim bevándorlók háromnegyede tartja a saría törvénykezést alkalmasnak arra, hogy hivatalos jogrenddé váljon. Azonban a saría törvény, ahogy itt leírjuk, ellentétes az Európai országok törvényeivel és alkotmányosságával.

A történelem és az iszlám doktrína tanulmányozása nagyon értékes betekintést nyújt. Az iszlámot nem csak profi terroristák terjesztik, akik a nyugati kormányokat erőszakos cselekményeikkel arra kényszerítik, hogy sok engedményt tegyenek nekik, legfőképpen a szólásszabadság területén. Létfontosságú szerepe van az iszlám propagálásában azoknak a muszlimoknak, akik az iszlám politikai doktrínát egyenlő fontosságúnak tekintik a vallási doktrínával. Feltételezhetjük, hogy az európai kormányok továbbra is behódolnak az iszlám politikai követeléseinek a multikulturalizmus nevében. Ha valóban ez a helyzet, akkor muszlimok százezreinek bevándorlása csak felgyorsítja a most is zajló folyamatot. Ez a folyamat magában foglalja a nyugati szekuláris értékek hanyatlását, mint például a szólásszabadság és a nők jogai. Ezeket elnyomja az iszlám erőszakos politikai ideológiája.Források:

Pew Research Center. The World’s Muslims: Religion, Politics and Society.
http://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-overview/

Andrew Bostom. The Legacy of Jihad. Jihad Conquests and the Imposition of Dhimmitude – A Survey.

The Middle East Quarterly. Should Muslims Integrate into the West?
 http://www.meforum.org/1761/should-muslims-integrate-into-the-west

Sam Solomon, Elias Al Maqdisi. Modern Day Trojan Horse: The Islamic Doctrine of Immigration.

Daniel Pipes. Taqiyya and Kitman: The Role of Deception in Islamic Terrorism
http://www.danielpipes.org/comments/25320


Az egyik legfontosabb elsődleges forrás a politikai iszlám doktrínája, amely megtalálható a Koránban, a szírában, és a hadíszban (a Sahih Bukhari és a Sahih Muslim hadíszt használtuk, amiket a legmegbízhatóbb forrásokként tartanak számon).

Ha szeretne tanulni Mohamed életével kapcsolatos általános tényekről, ahogyan az iszlám doktrínája leírja őket, akkor ajánljuk Önnek a Szíra című könyvet, Dr. Bill Warner tollából.2016/01/11

Nők helyzete az iszlámban

(részlet Sharía törvény nem muszlimoknak című könyvből 2015)


A NŐK 3. fejezet


Az iszlám tudósai a következőket állítják:


• Az iszlám családokban a nőket illetően a saría törvénye a követendő jogrend.

• Az iszlám az első civilizáció, amely gondoskodott a nők jogairól, és biztosította azokat.
• Mohamed tökéletes példát mutatott a világnak azzal, ahogyan az iszlám a nőket védi.
• A muszlim nők nagyra becsültek, és mint egy kincset, óvni kell őket a káfir világ bűneitől.
• A muszlim nők jogai Allahtól származnak.

A saría szerint: a saría törvénye különböző jogszabályokat tartalmaz különböző 
embercsoportok számára. A nők csoportja egy ilyen különleges kategória.
A FELSÉGVERÉS


Az iszlám nagyszerű látásmódja a nőkről a Korán egy versszakából vált ismertté:


[Korán 4:34] Allah a férfiakat felsőbbrendűnek teremtette a nőknél, 
mivel a férfiak a vagyonukat a nőkre költik, és támogatják a
nőket. Ezért az erényes nő szófogadó, és őrzi a mások számára
láthatatlan részeit, mint ahogy Allah vigyáz azokra. A lázadónak
tűnő nőket először intsétek meg, majd küldjétek őket külön ágyba,
végül verjétek meg őket. Ha ezek után engedelmessé válnak,
akkor ne tegyetek mást; Allah bizony magasztos és nagyszerű!

A SARÍA: AZ ENGEDETLEN FELESÉGGEL VALÓ BÁNÁSMÓD


[m10.12] Ha a férj észreveszi feleségén az engedetlenség jeleit, akár a szavak szintjén: amikor a nő barátságtalan választ ad olyan helyzetekben, amikor udvarias szokott lenni, vagy amikor a férfi ágyba invitálja, amit a feleség a szokásos viselkedésétől eltérően visszautasít; akár a cselekedetek szintjén: amikor a feleség idegenkedik tőle, holott előtte kedves és vidám volt; akkor először szóban kell figyelmeztetnie az asszonyt, mielőtt tartózkodna tőle vagy megverné, mivel lehet, hogy a feleségnek van mentsége.


   A figyelmeztetés például lehet a következő „Féld Allahot az engem illető jogok miatt!”, vagy el lehet magyarázni, hogy az engedetlenség érvényteleníti a férj kötelességeit: megvonhatja asszonyától támogatását, valamint nem köteles előnyben részesíteni a többi feleséggel szemben. Vagy akár közölni lehet vele, hogy a férjnek való engedelmesség vallási kötelezettség.


   Ha a feleség engedetlen, a férj tartózkodhat az együtt alvástól (közösüléstől), és visszautasíthatja a beszélgetést, továbbá megütheti a feleségét, de csak olyan módon, hogy ne okozzon kárt, vagyis nem okozhat zúzódást, nem törhet csontot, nem sebezheti meg és nem okozhat vérzést. A másik arcul csapása törvényellenes. Az asszonyt meg lehet verni, ha egyszer vagy többször volt engedetlen, habár némely enyhébb vélemény szerint, csak akkor lehet megütni, ha az asszony ismételten engedetlen.[Iszhák969] Mohamed azt is mondta az embereknek, hogy a férfinak jogai vannak a feleségével szemben, és a nőnek is a férjével szemben. A feleség soha ne kövessen el házasságtörést vagy viselkedjen kihívóan másokkal. Ha mégis így cselekszik, tegyék őt külön helyiségbe, és enyhén verjék meg. Ha tartózkodik a tiltott dolgoktól, akkor joga van ételhez és ruhához. A férfiak némiképp rendelkezhetnek a nők felett, mert a nők a férfiak foglyai, és nem urai önmaguknak.


[Abu Dáúd 11, 2141] Mohamed azt mondta: „a férfit nem lehet kérdőre vonni, hogy miért veri a feleségét.”


[Bukhári 7,62,132] A próféta ezt mondta: „Egyikőtök se korbácsolja meg a feleségét, ahogy megkorbácsolna egy rabszolgát, hogy aztán a nap végén szexuálisan közösüljön vele. A pokolra jutottak többsége nő (lesz majd).”


TANÍTÁS A NŐKRŐL


A saría törvényei alapján a nők több szempontból sem teljes értékűek:


[o22.1] Az iszlám bíróvá válás elengedhetetlen feltétele:

(a) ha valaki szabad férfi [...]

[o4.9] Egy nő halálakor vagy sérülésekor fizetendő kártérítés feleannyi, mint

egy férfi után fizetendő jóvátétel.

[Bukhári 3,48,826] Mohamed azt kérdezte: „Igaz-e, hogy egy női

szemtanú tanúvallomása feleannyit ér, mint egy férfié?” A nő azt
válaszolta: „Igen.” Mire Mohamed azt mondta: „Ez azért van, mert a női tudat fogyatékos.”

[l10.3] Az általános részesedést úgy kell felosztani, hogy a férfi mindig két nő 
részét kapja.

[Korán 4:11] Gyermekeitekre vonatkozóan Allah ekképpen rendelkezik: A fiúgyermeket az örökség elosztásakor annyi illeti meg, mint amennyi két leánygyermek része. [...]


A következő hadísz szerint a tevék, a rabszolgák és a nők egyenértékűek.


[Abu Dáúd 11, 2155] Mohamed azt mondta: Ha valamelyikőtök feleségül vesz egy nőt, vagy vesz egy rabszolgát, mondja ezt: „Ó, Allah, add meg nekem a benne lévő jót és az ő természetében lévő jót, melyet te teremtettél; menedéket veszek benned az asszony gonoszsága és rossz hajlamai elől, melyet te teremtettél.” Ha valaki tevét vásárol, ragadja meg a teve púpjának tetejét, és mondja ugyanezt.


A nők intelligencia és vallás tekintetében alacsonyabb rendűek a férfiaknál.


[Bukhári 1,6,30] Mohamed, miközben imádkozni ment, elhaladt egy csoport nő mellett, és azt mondta: „Hölgyek, adjatok alamizsnát és adományozzatok pénzt a szerencsétleneknek, mert szemtanúja voltam annak, hogy a pokolban a legtöbb ember nő.”

Mire ezt kérdezték: „Miért van ez így?”
Mohamed így válaszolt: „Túl sokat esküdöztök, és nem mutattok hálát a férjeitek felé. Soha nem találkoztam olyanokkal, akikből annyira hiányzott volna az intelligencia vagy vallásilag annyira tudatlanok lennének, mint a nők. Sokan közületek félrevezetik az óvatos és intelligens férfiakat.”
A nők erre azt felelték: „Pontosan miért is hiányzik belőlünk az értelem vagy a hit?”
Mohamed azt mondta: „Igaz-e az, hogy egy férfi tanúskodása két nő tanúskodásával ér fel?”
Miután a nők megerősítették igazát, Mohamed azt mondta: „Ez bizonyítja, hogy a nők nem értelmesek. Igaz-e az, hogy a nők nem imádkozhatnak és böjtölhetnek a mensturációs ciklus alatt?”
A nők azt felelték, hogy ez szintén igaz.
Ezután Mohamed azt mondta: „Ez bizonyítja, hogy a nők nem eléggé vallásosak.”

A nők tanúvallomása fele annyit ér, mint egy férfié.


[Korán 2:282] Ti hívők! Ha adósságról köttök szerződést egy

meghatározott időre, írjátok le azt! Készítsen írást arról egy írnok
jelenlétetekben úgy, ahogy a méltányosság megköveteli! Nem
vonakodhat egy írnok sem, hogy írást készítsen, úgy, ahogyan azt
Allah megtanította neki! Írnia kell! Az diktáljon, akit az adósság
terhel, és óvakodjon Allahtól, az ő Urától, s ne próbáljon lefaragni
semmit sem az összegből! Ha az adós korlátozott a megértésben,
vagy gyámoltalan, vagy nem képes diktálni, gyámja (wali)
diktáljon igazságosan. Felnőtt férfijaitok közül két tanút kérjetek
föl tanúságtételre! Ha nem lenne két férfi, akkor legyen egy férfi
és két nő, olyanok, akiket alkalmasnak találtok tanúnak. Így ha
valamelyik nő hibát vét, a másik helyesbítheti azt. [...]

NŐI NEMISZERV-CSONKÍTÁS ÉS NŐI KÖRÜLMETÉLÉS

Sajnos a körülmetélés kifejezést egyformán használják mind a férfiak fitymájának, mind a nők csiklójának eltávolítására. Pedig ezek nem összehasonlíthatóak.


[Bukhári 7,72,779] Mohamed azt mondta: „Ötféle gyakorlat jellemezte az ősi prófétákat: a körülmetélés, az ágyéki szőr borotválása, a bajusz rövidre nyírása, a köröm vágása és a hónalj szőrtelenítése.”


A következő hadísz utal a női nemi szervek körülmetélésére. Azt feltételezi, hogy mind a férfi, mind a nő körül van metélve.


[Muszlim 003,0684] [...] Abu Musza ezután azt mondta:

„Mikor kötelező a fürdés?” Aisa így válaszolt: „A megfelelő
embert kérdezed. Mohamed azt mondta, hogy akkor kötelező
fürödni, miután a férfi magáévá tette a nőt, és a körülmetélt
nemi szervek érintkeztek.”

A körülmetélés része a saría törvénynek. Itt egy félrevezető fordítás:

[e4.3] A körülmetélés kötelező mind a férfiak, mind pedig a nők számára. Férfiak esetében ez a fityma eltávolítása a péniszről, nők esetében pedig a csiklót borító bőrredő eltávolítását jelenti (nem magát a csiklót, mint ahogy néhányan tévesen állítják).

Mindazonáltal az arab szöveg valójában így szól:

[e4.3] A körülmetélés kötelező (mind a férfiak, mind nők számára) úgy, hogy a férfiaknak levágják a pénisz makkját borító bőrt, a női körülmetélés során pedig kivágják a csiklót (ez az úgynevezett hufád).

   Ezek a félrevezető fordítások elfedik a saría törvény valódi arcát. Az ilyen megtévesztéseket takíjjának nevezik, ami nem más, mint a szentesített csalás egyik formája.

   A badri csatából fennmaradt egy hivatkozás a csikló eltávolításának szokásáról.

[I564] Hamza azt mondta: „Gyere ide, te nőket körülmetélő fia!” A fiú anyja Umm Anmar volt, egy azok közül, aki a lányokat metélte körül Mekkában. Ezután Hamza lesújtott rá, és megölte.


[O12.0] A PARÁZNÁLKODÁS BÜNTETÉSE: MEGKÖVEZÉS

[o12.6] Ha a büntetés megkövezés, akkor meg kell kövezni a bűnösöket függetlenül az időjárástól vagy betegségtől. A terhes nőket nem lehet megkövezni a szülésig, illetve amíg a gyerek gondozásra szorul.


[Muszlim 017, 4206] ... Mohamedhez odament egy nő, és így szólt: „Allah hírvivője, házasságtörést követtem el”, [...] Amikor megszülte gyermekét, odament a bepólyált gyermekkel és így szólt: „Itt a gyermek, akinek életet adtam.” Mohamed azt válaszolta: „Menj és szoptasd, amíg el nem választódik.” Az elválasztás után a nő ismét Mohamedhez ment gyermekével, aki egy darab kenyeret tartott a kezében. A nő így szólt: „Allah apostola, itt van a gyermek, akit elválasztottam, és most már rendes ételt eszik.” Mohamed egy másik muszlimra bízta a gyereket, és kihirdette a büntetést. Ezután a nőt egy mellig érő árokba temették, és Mohamed parancsára halálra kövezték.


BECSÜLETGYILKOSSÁG


A saría tanai nem szólnak közvetlenül a becsületgyilkosságról. A saría kijelenti, hogy a nő kevesebbet ér a férfinál, és engedélyezi a férfinak, hogy veréssel érvényesítse jogát, de a becsületgyilkosságnak nem ad jogi státust. Azonban nincs büntetés egy házasságtörő megöléséért:


[o5.4] Nincs bűnhődés olyasvalaki megöléséért, aki elhagyja az iszlámot, útonálló vagy házasságtörésért elítélték.


[e12.8] ... érdemtelenek (akiket meg lehet ölni) azok, akiket... házasságtörésért elítéltek...


   Ezek alapján úgy tűnhet, hogy a férfiakra és nőkre azonos büntetés vonatkozik, mindazonáltal a férfiak számára több törvényes mód van a közösülésre, míg a nők számára ez kizárólag a férjükre korlátozódik. Ezért a nőket sokkal nagyobb valószínűséggel ölik meg.
   A férfi uralkodik a nő felett, azonban a közösségben való helyzete azon múlik, hogy az asszonyai hogyan viselkednek. A szent féltékenységet gírának hívják, ez az érzés még Allahban is jelen van. A gíra önbecsülést is jelent, és ez a becsületgyilkosságok alapja. Mint ahogy az a következő hadíszban is látható, Szaíd fenyegetése, hogy megöl egy férfit a feleségével együtt, nemhogy elítélendő, hanem inkább támogatandó. Egy muszlim által a gírájának védelmében alkalmazott erőszak teljes mértékben összhangban áll az iszlámmal.

[Bukhári 8,82,829; Bukhári 9,93,512] Szaíd bin Ubada azt mondta: „Ha meglátnék egy férfit a feleségemmel, lesújtanék rá kardom lapjával.” Amikor ezt Mohamed meghallotta, így szólt: „Emberek, ti megdöbbentek Szaíd gíráján (önbecsülésén). Azonban Allah segítségével nekem több gírám van, mint neki, és Allahnak még nálam is több van, és Allah a gírája miatt tette törvénytelenné a nyíltan vagy titokban elkövetett szégyentelen tetteket és bűnöket.” […]


A legtöbb becsületgyilkosság az iszlám társadalmakban történik.


Bővebb információkat a saría és saría törvényekről a Saría törvány nem muszlimoknak c. könyvben olvashat. 

2015/12/22

Saría jogrendszer Európában


(Sharía törvény nem muszlimoknak című könyvből 2015)

   A következő összegzést a CSPI International (Center for the Study of Political Islam – Politikai Iszlám Tanulmányok Központja) kutatócsoportja készítette. A dokumentum leírja a saría törvény jelenlegi alkalmazásait a szekuláris Európában, valódi, dokumentált eseteken keresztül, megjelölve a forrásanyagot. Az a célunk, hogy felhívjuk a nyilvánosság figyelmét arra, hogy a különböző európai országokban hogyan válik a saría törvénye egyre gyakrabban alkalmazott eszközzé.
   Az iszlám törvénye, a saría az élet teljes spektrumára kiterjed, beleértve a büntetőjogot, a politikát, a gazdaságot és az olyan személyes dolgokat is, mint a házasság, a szexuális viselkedés és az öltözködés. Ez a törvény a Korán és a szunna (Mohamed tökéletes szavainak és cselekedeteinek) kombinációjaként jött létre. Ezért a saríát szentnek tekintik, ellentétben az ember alkotta törvényekkel. A saríában az írások eltérő értelmezéséből adódóan vannak kisebb különbségek, de a társadalmi gyakorlatba ültetése meglehetősen hasonló. A muszlimok mégsem értenek egyet abban, hogy milyen mértékben alkalmazzák a saríát a társadalmaikban. [1] Az alábbiakban néhány példa olvasható arról, hogyan alkalmazzák a saríát az élet különböző területein és miként tér el a muszlimok saríáról alkotott szemlélete a különböző időkben és helyeken.

A NŐI NEMI SZERV MEGCSONKÍTÁSA:


   Egyiptomban a nők körülbelül 91%-a szenvedte el nemi szervének megcsonkítását (FGM, female genital mutilation - a fordító). [2] A női nemi szerv megcsonkítását 2008-ban hivatalosan is betiltották. [3] 2015-ben egy egyiptomi orvostelítéltek, miután gondatlanságból megölt egy tizenhárom éves lányt a fent említett beavatkozás során. [4]

ÖNGYILKOS BOMBAMERÉNYLETEK:


   A dzsihád a nem muszlimok, vagy ahogy az iszlámban hívják őket, a káfirok ellen folytatott szent háború azzal a céllal, hogy elterjesszék a saríát. Ha valaki a dzsihád során meghal és motivációja Allah szolgálata volt, a paradicsomba fog jutni. Libanonban az öngyilkos bombamerényletek támogatottsága a muszlim lakosság körében a 2002-es 74%-ról 2013-ra 33%-ra csökkent. Ugyanakkor, a palesztin területeken a muszlim lakosság 67%-a támogatja az öngyilkos akciókat. [5]

RABSZOLGASÁG:


   Annak ellenére, hogy a rabszolgaság támogatottsága meglehetősen gyenge volt a Közel-Keleten a 20. században, manapság az ISIS a saría legszigorúbb formáját (ami magában foglalja a rabszolgatartást is) alkalmazza. [6] Az, hogy milyen szigorúan alkalmazzák a saríát, nyilvánvalóan függ a különböző koroktól és helyektől, és a saría minden egyes elemét tetszés szerint lehet alkalmazni vagy korlátozni.
   Jelenleg a közel-keleti, dél- és délkelet-ázsiai, valamint az észak-afrikai muszlim lakosság 75%-a támogatja, hogy a saría legyen a hivatalos törvény, és a muszlimok körülbelül 51%-a állítja, hogy a muszlim hit követőire kizárólag a saríát kellene alkalmazni. [7] Ezt a saríáról alkotott elképzelést az európai muszlimok is osztják. Mindez főleg Európa azon részein szembetűnő, ahol jelentős számban élnek muszlim közösségek, vagy ahol ők alkotják a többséget. Európában rohamosan nő a muszlim populáció, így Ausztriában, ahol a muszlim kisebbség 70%-kal nőtt 2001 és 2012 között, Németországban, ahol a becsült növekedés 42% volt 2000 és 2009 között. [8] Angliában és Wales-ben a muszlim lakosság csaknem megkétszereződött a 2001-2011 közötti tízéves időszakban, stb. [9]
   Bár az európai muszlim populáció meglehetősen gyorsan növekszik, jelenleg a teljes európai lakosságnak csupán a 6%-a muszlim. [10] Ennek ellenére a saríát már most igen széles körben használják.A következő szöveg nem egy átfogó tanulmány, a teljesség igénye nélkül egy rövid összefoglalója annak, hogyan alkalmazzák Európában a saríát az egyes országokban.

DEMOKRÁCIA EURÓPÁBAN VERSUS SARÍA


   A fő probléma a saría demokratikus európai országokban történő bevezetésével az, hogy „a saría szabályai összeegyeztethetetlenek a demokratikus rendszerrel”. Ez nem egy „iszlamofób” vélemény, hanem az Emberi Jogok Európai Bíróságának (ECHR) 2003-as nyilatkozata.
   Az ECHR megerősítette a török alkotmánybíróság észrevételét, mely szerint az állam és az egyház szétválasztása a demokrácia egyik elengedhetetlen feltétele. A szekularizmus elve megakadályozza az államot, hogy egy adott vallást vagy hitrendszert előnyben részesítsen, illetve megteremti a lelkiismereti szabadságot és az állampolgárok törvény előtti egyenlőségét. A politikai rezsim szekuláris jellegének megőrzését célzó állami beavatkozást egy demokratikus társadalomban szükségesnek kell tekinteni. [11]
   Sőt, miután a saría kirekesztő a nőkkel szemben, az Európai Bíróság határozatot hozott a női jogok védelmére: „a vallásszabadság nem szolgáltathat indokot a nők jogainak megsértésére, legyen az akár nyílt, akár kevésbé tetten érhető, legális vagy illegális, történjék a női áldozatok névleges beleegyezésével vagy anélkül.” [12]
   Mindenkinek emlékeznie kell ezekre a nyilatkozatokra, mert erős ellentmondásban állnak számos muszlim véleményével. Kiderült, hogy Európában a muszlimok közel 60%-a egyetért az iszlám gyökereihez való visszatéréssel, 75% véli úgy, hogy a Koránnak csak egyetlen értelmezése lehetséges, amihez minden muszlimnak ragaszkodnia kell, és 65% mondja, hogy a vallási szabályok fontosabbak számukra, mint annak az országnak a törvényei, amelyben élnek. [13] Dél- és Kelet-Európa (Oroszországot és a Balkánt is beleértve) jelentős muszlim kisebbségeinek 65%-a a saría kizárólagos alkalmazását preferálja a muszlimok számára. [1] Más közvélemény-kutatásokból kiderült, hogy a 25-34 év közötti brit muszlimok 32%-a és a 16-24 év közöttiek 37%-a szerint az ország törvénye a saría kellene, hogy legyen. [14-15]
   Az olyan szervezetek, mint a Sharia4Belgium, Sharia4Holland, Islam4UK vagy az Islamskavyzva.com weboldal (régi nevén Sharia4Czechia) üzemeltetésében résztvevő csoportok azért küzdenek, hogy elterjesszék a saríát az európai országokban. Ezt egy két lépésből álló folyamatként képzelik el. Az első lépés célja olyan muszlim közösségek létrehozása, amelyek képesek megérteni Mohamed példáját terjeszteni az iszlámot. Véleményük szerint ez a fázis már befejeződött. A második lépés a lelkiismeretes muszlimok számának növeléséről szól. Ők képesek lesznek az „aranykort” idéző társadalmakat alapítani, ezzel megvalósítva az iszlám „utópiát”. [16] Ez a nézet tartalmazza azt az elvárást, hogy a saríát a nem muszlimokra is rákényszerítsék. Egy ilyen helyzet könnyen idéz elő harcot a demokrácia és a politikai iszlám között az európai országokban.
   Nemrég az olyan országokban, mint Németország, Franciaország, Anglia, a Benelux államok, Dánia és Svédország a saría törvényét az európai társadalom sok területén vezették be. Ezért hasznos két fő területre bontani a saría alkalmazását: saría muszlimoknak és saría nem muszlimoknak (káfirok).

SARÍA MUSZLIMOKNAK


Saría mint párhuzamos jogrendszer Európában


   Nagyon gyakori, hogy a muszlim közösségeken belül a muszlimok közötti jogi ügyekben nem hivatalos muszlim hatóságok ítélkeznek, vagy hivatalosan a saría törvénye szerint döntenek. A muszlim közösségeken belül létezik egy, az ország rendszerével párhuzamosan működő jogrendszer, amelynek fókuszában gyakran a családjog áll. Összehasonlítva az európai törvénykezéssel, a saríában a nők jogait erősen korlátozzák. Az ilyen jelenségek tipikus példái az iszlám bíróságok, főleg Angliában.

ISZLÁM BÍRÓSÁGOK ANGLIÁBAN


   A muszlimok által vezetett nem hivatalos saría bíróságok az 1980-as évek óta működtek az Egyesült Királyságban. [18] Jelen bevezető megírásakor 85 hivatalos bíróság létezik – Muszlim Mediációs Tanácsok –, melyek a bírósági közvetítői eljárásról szóló törvény (mediációs törvény) szerint működnek 1996 óta. [17] Ezek az intézmények tanáccsal szolgálnak azoknak a muszlimoknak, akik önként fordulnak hozzájuk, hogy polgári vagy családi vitákban (válás, házasság,stb.) igazságot szolgáltassanak. A bírói döntések betartásáról azután a megyei bíróságok vagy a legfelsőbb bíróság gondoskodnak. A valóságban azonban a saría bíróságok kiskapuként használnak egy, az 1996-os törvényből kevésbé ismert záradékot oly módon, hogy ítéleteik az angol törvényi keretek között is jogilag kötelező érvényűek legyenek az olyan esetekben mint a válás, a pénzügyi viták, sőt a családon belüli erőszak. [18]
   A BBC „Secrets Of Britain‘s Sharia Councils” (A brit saría bíróságok titkai) című dokumentumfilmje bemutatta, mi történik valójában a brit saría bíróságokon. Többről van szó puszta bíróságoknál.

ISZLÁM BÍRÓSÁGOK MÁS EURÓPAI ORSZÁGOKBAN


   Általánosságban, ha a saría bíróságokat nem támogatja hivatalosan a kormány, a mecsetekben is könnyedén tudnak működni. A német „párhuzamos igazságszolgáltatásról” például a Spiegel is beszámolt 2011-ben, Joachim Wagner pedig a Richter ohne Gesetz (Törvény nélküli bírók) című könyvében. [19]
   A feminista író, Nahed Selim beszámolt arról, hogy a holland mecsetekben többek között a házasságra, válásra, öröklésre, a gyámságra, gyerekelhelyezésre vonatkozóan a saríát alkalmazzák. [20] Az imámok hoztak döntést sok konfliktusban a dán Vollmose gettóban. Számos médiacsatorna beszámolt arról, hogy az imámok ítéletét Vollmose-ban a vének tanácsa hagyta jóvá (egy olyan testület, amely a régió legidősebb és legnagyobb tiszteletben álló tagjaiból áll). A polgárjogon kívül eső vallási és etikai jogrendszerek Svédországban is működnek. [21] 2011-ben Antwerpenben, Belgium második legnagyobb városában alapított saría bíróságot a Sharia4Belgium radikális muszlim csoport. [22] A bíróság családjogi vitákban „mediál” a Belgiumba bevándorolt muszlimok között.
   Görögország helyzete speciális. Csaknem egy évszázada működnek görög saría bíróságok Trákiában. A muftinak döntéshozatali joga van ebben a régióban a muszlim állampolgárok között az olyan ügyekben mint a házasság, a válás, a tartásdíj megállapítása, a gyermekfelügyelet, a gyámság, a kisebbségek emancipációja, muszlim végrendelkezés és öröklési viták, amennyiben ezeket a kapcsolatokat a saría szabályozza. Ez a sajátos „egyidejű döntéshozatali” jogrendszer – ahogy azt az EU meghatározta – vita tárgyát képezi a görög jogászok és emberjogi szervezetek körében [23]. A saría alkalmazása az európai törvénykezésben azt jelenti, hogy ezek a bíróságok a világi törvényekkel párhuzamosan létező rendszert alakítanak ki.

Saría az európai törvényben


   A saría európai alkalmazása nemcsak az iszlám bíróságok hatáskörében zajlik, ezekben az ügyekben a világi, nem muszlim hatóságok is egyre többször a saría szellemében kezdenek eljárni. A káfirok számos helyzetben használják a saríát. Említhetünk példákat erre Angliából, Spanyolországból és Hollandiából.
   A szekularizmus hihetetlen csapást szenvedett Angliában 2014-ben, amikor a saríát adoptálták az angol jogrendszerbe. Az angliai The Law Society ajánlásokat adott ki arra vonatkozóan, hogyan fogalmazzanak meg dokumentumokat az iszlám szabályai szerint, ami kizárta a nem muszlimokat és megcsorbította a nők jogait. Ezen ajánlások használatával a High Street Solicitors jogtanácsosi szolgálat olyan iszlám végrendeletet tud készíteni, amely teljesen kizárja a nem muszlimokat és tagadja a nők egyenlő részesedését az öröklésből. [24] Fontos megjegyezni, hogy Angliában egy saríabarát pénzügyi rendszer van kialakulóban. David Cameron 2013-ban így nyilatkozott: „Azt akarom, hogy Dubai és Kuala Lumpur mellett London legyen az iszlám pénzügyi rendszer legnagyobb fővárosa az egész világon”. [25]
   A saría elvét Németországban is használják. Habár a saría nem része közvetlenül a német jogrendszernek, a bíróságon hivatalosan alkalmazzák azt, hogy „muszlim ügyekben” döntsenek. A saría elemeit használták családi ügyekben és örökösödési vitákban. [26-27] Rajna-vidék-Pfalz tartomány belügyminisztere 2012-ben támogatta a saría használatát. [28] A hammi bíróság 2013. áprilisban bejelentette, hogy a német bíróságok a saríát fogják alkalmazni azokra az esetekre, ahol a házasság a saría szerint történt egy muszlim országban, és a válókeresetet Németországban adják be [29].
   A saría egyes részeit Spanyolországban is hivatalosan alkalmazzák. A spanyol kormány a nemzetközi örökbefogadási törvény módosításával arra kötelezi a spanyol szülőket, hogy a gyerekeket a felnőtté válásukig a gyámság kafalának nevezett iszlám ajánlása szerint neveljék fel. A spanyol nemzetiségűek által örökbefogadott marokkói gyerekeket a szülők vallásától függetlenül muszlimként fogják felnevelni. [30] Az “expressz válások” jogi lehetőségének mintájára a spanyol bíróságok újabban hajlamosak megadni az iszlám válás alapjogát, a házasság egyoldalú megtagadását (talaq). Ugyanakkor sok muszlim számára a világi válás nem elfogadható a házasság felbontásához, ezért a spanyol bíróságok igyekeznek érvényesíteni a megtagadás gyakorlatát, azokban az esetekben, amikor a nők kezdeményezik a válást (khul). [31] 
   Fontos megjegyezni azt is, hogy Európában a poligámia hivatalosan is lehetséges. Habár a poligámiát technikailag tiltják Hollandiában, a holland hatóságok olyan muszlim házasságokra figyeltek fel Rotterdamban és Amszterdamban, ahol több feleség is van. A házassági nyilvántartás elismeri a bevándorlók közötti poligám házasságokat, ha azok olyan országokban köttettek, ahol a többnejűség amúgyis engedélyezett, mint például Marokkóban. [32] 
   A fenti példákban az Európában alkalmazott saría csak a muszlim lakosságra vonatkozott. Vannak azonban esetek, amikor a saríát a káfirok esetében is alkalmazzák.

SARÍA KÁFIROKNAK


   Ebben a részben példákat találunk a véleménynyilvánítás jogának korlátozására, a saría követelményeire az úgynevezett no-go zónákban, az antiszemitizmusra, a saría oktatásra gyakorolt hatására és más európai jelenségekre. A saría használata nagyban befolyásolja a káfirok életét, hisz gyakran közvetlenül rájuk fókuszál.

No-go zónák


   Az európai városokban és országokban a muszlimok gyakran ugyanabban a kerületben vagy régióban élnek. Ezeken a részeken a muszlimok száma jelentősen meghaladja az ország többi részének lakosságát. Sokan közülük bevándorlók. Az európai országokban nagyon sok ilyen terület akad. [33-34]
   A bevándorló lakosság száma nagyon gyorsan nőhet. Oslóban 20-30 éven belül többségbe kerülhetnek a nem norvégok [21]; Birmingham-ben 2024-re a pakisztániak lehetnek többségben; a helyi német lakosság pedig kevesebb mint 40 évenbelül több nagy német városban kisebbségbe kerül. Ezeken a helyeken olyan zárt közösségek találhatók, ahol nem hivatalosan ugyan, de a saría van érvényben. A média nemrégiben tájékoztatta a nyilvánosságot ezekről a „no-go zónákról” – vagy „saría zónákról” –, ahol saría járőrök gondoskodnak arról, hogy a lakosság betartsa a saría törvényét. Az alábbiakban számos eset kerül megemlítésre példáként Angliából, Franciaországból és Hollandiából.


Anglia


   A saría járőrök – muszlim vallásrendőrök vagy erkölcsrendőrök néven is hivatkoznak rájuk – a Sharia Project nevű szervezet tagjaiból verbuválódtak és Kelet-London utcáit tartják felügyeletük alatt legalább 2013 eleje óta. [35] Három iszlámra áttért személyt, akiket azért tartóztattak le, mert nem muszlimokat zaklattak, 2013-ban eltiltottak attól, hogy a saríát terjesszék Angliában. [36] London egyes külvárosi területein ISIS-párti angol dzsihádisták folytatják a „saría járőrözést”, hogy kedvét szegjék azoknak, akik szerintük nem az iszlám módjára viselkednek. Erről a CBS számolt be 2014 végén [37].


Franciaország


   2014-ben a Le Figaro nyilvánosságra hozott egy kiszivárogtatott hírszerzési dokumentumot, amely arra figyelmeztetett, hogy a muszlim gettók francia iskoláiban a saríát vezetik be. A dokumentum jelezte, hogy a fiatal lányokat fejkendőbe öltöztetik a játszótereken, halal ételt szolgálnak fel az étkezdében, a vallási ünnepek ideje alatt rendszeresek az iskolai hiányzások (Nimes és Toulouse egyes részein megközelítik a 90%-ot), és titokban imádkoznak a konditermekben és a folyosókon. A 120 oldalas No-go zónák a Francia Köztársaságban: mítosz vagy valóság? (Les zones de non-droit dans la République Française, mythe ou réalité?) című tanulmány több tucat francia területről számol be, ahol a rendőrség és a csendőrség nem tudja fenntartani a köztársasági rendet, ahová nem képes konfrontáció vagy akár halálos tűzharc veszélye nélkül bejutni. [38-39]


Hollandia


   2015. elején botrány tört ki Hollandiában a Hágai Rendőrség és a szalafista Asz- Szunna mecset közötti szilveszteri együttműködés kapcsán. Az Asz-Szunna mecset önkéntesei szilveszter estéjén a Transvaal és a Schilderswijk kerületekben járőröztek, hogy fenntartsák a rendet a fiatalok között. A mecset önkénteseit szolgálatukért cserébe üdülési utalvánnyal jutalmazták. [40]


Öncenzúra mint a szólásszabadság megcsorbítása


   A saría egyik legszörnyűbb csapása, amit az emberi jogokra mért, a szólásszabadsággal kapcsolatos. Az ok nagyon egyszerű: Mohamed, Allah vagy az iszlám tanok bírálata istenkáromlásnak minősül az iszlámban, ami tiltja az ilyen tetteket. A kritikák elleni hatékony eszköz az iszlamofóbiával történő megvádolás. Manapság bárkit, aki az iszlámot bírálja, iszlamofób, „problémás”, megbízhatatlan vagy radikális jelzőkkel lehet illetni. Sőt mi több, az iszlám ellenzőit meg is gyilkolják.
   Theo van Gogh, holland filmrendezőt Behódolás (2004) című filmje miatt ölték meg, amely azt bírálta, ahogy a nőkkel bánnak az iszlámban. Lars Vilks Mohamedet ábrázoló dán karikatúráinak megjelenése után épületeket gyújtottak fel és embereket öltek meg. Mr. Vilks jelenleg is „élő célpont”, aki túlélte a legutóbbi fegyveres támadást Koppenhágában 2015-ben. [41]
   2015-ben brutális támadást hajtottak végre a Charlie Hebdo párizsi irodájában a szólásszabadság jogát gyakorlók ellen. Három napon belül 17 embert gyilkoltak meg. Miközben az iszlám sok szószólója szörnyű dolognak nevezte a történteket, erőszakos tüntetések törtek ki a világ több részén, Európát is beleértve. [42] A világon mindenki tud azokról a gyilkosságokról, amelyeket az ISIS ellenzőivel szemben követnek el. Sok esetben olyan európaiak követik el ezeket, akik visszatérnek Európába. [43] Ez nagyon reális veszélyt jelent, a legtöbb ember most döbben rá, hogy aki ellenzi az iszlámot, azt meggyilkolhatják.
   Érdekes, hogy a franciák 42%-a a Charlie Hebdo ellen elkövetett támadás után azt mondta, hogy nem kellene olyan rajzokat közölni, amelyek sértik a muszlimokat. [44] Hollandiában például a reklámügynökségek annyira féltek, hogy nem rakták ki a Charlie Hebdo rajzokat ábrázoló posztereket. A félelem gyorsan vezet öncenzúrához Európában. [45] A legnagyobb újságok gyakran nem is „muszlimokról” írnak, hanem „radikálisokról”, „bevándorlókról”, „magányos farkasokról” beszélnek vagy körülírják a dolgokat.


Antiszemitizmus


   A történelem során a zsidókat üldözték a káfirok és a muszlimok egyaránt. Jelenleg is ez a helyzet az izraeli-palesztin konfliktus miatt. Az olyan európai országokban, ahol nagy muszlim közösségeknek adnak otthont, a növekvő antiszemitizmus nyilvánvaló. Svédország egy jó példa erre. A jelenleg is kicsi malmöi zsidó közösség évente 5%-kal csökken. A föreningsgatan-i zsinagóga felkapott utcájában alapos biztonsági rendszert dolgoztak ki. A fenyegetettségi szintnek megfelelően a zsidó közösségi hivatalok jelezték, hogy az épület ablakai „kőállóak”, az őrök pedig minden idegent leellenőriznek, aki be akar menni a zsinagógába. [46]
   A keresztényeket és a zsidókat széles körben üldözik a muszlim országokban, a dolgok pedig sokkal rosszabbra fordultak az elmúlt pár évben. Sok muszlim Európában úgy tekint a zsidóságra, mint egy gonosz erőre, amely uralni akarja a Nyugatot. Csaknem minden ötödik Angliában élő muszlim úgy tekint a zsidó közösségekre, mint „az igazságért folytatott közel-keleti csata” legitim célpontjaira. [21] Dániában a keresztény menekültek a táborokban zaklatásnak és fizikai bántalmazásnak vannak kitéve más menekültek részéről csupán azért, mert az iszlámról a kereszténységre tértek át. [47] Az antiszemitizmus széleskörű az európai muszlim közösségekben.


Oktatás


   Az európai országok megengedik a muszlim iskolák alapítását, az iszlám oktatás pedig szintén lehetséges Európa néhány országának állami iskoláiban. Mégis megfigyelhető az a tendencia, hogy a „nem muszlim iskolákban” is az iszlám szerint oktatnak. Anglia egy nagyon jó példa erre, hisz ott számos muszlim iskolát államilag finanszíroznak, és sok a független muszlim iskola is. 
   Nemrégiben egy „trójai faló” névre keresztelt botrány tört ki egy 2014-es birminghami esettel kapcsolatban. [49] A „trójai faló” [50] egy négyoldalas dokumentum, amely felvázol egy stratégiát arról, hogyan űzzék el az állami iskolák nem muszlim vezetői tanárait és személyzetét a muszlim lakta környékeken, és hogyan nevezzenek ki a helyükre olyanokat, akik az iskolákat szigorú iszlám elvek szerint fogják majd vezetni.
   E dokumentumról most azt gondolják, hogy koholmány. Mindazonáltal az Oktatási Minisztérium nyomozást rendelt el, amely világos bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy sok, egymással kapcsolatban álló hatósági személy volt az iskolákban, akik „támogatták, jóváhagyták a szélsőséges nézeteket vagy nem utasították vissza azokat.” A nyomozás a város 21 iskoláját vette górcső alá. A vizsgálatot követően öt iskolát köteleztek speciális intézkedések bevezetésére [51].


Összefoglalás


   Ez az írás röviden bemutatja a saría terjedését Európában. Ha a muszlim közösség csekély vagy nincs valós ereje, a saría rejtve marad. Általánosságban e törvényt csak a mecsetekben vagy hasonló helyeken alkalmazzák; de amikor a muszlim közösség jelentőssé válik és az ereje megnő, egy párhuzamos törvény jelenhet meg egy olyan társadalmi rendszert hozva létre, amely az iszlám szabályain alapszik. Később a saría hivatalos státuszt nyer, és gyakran alkalmazzák a muszlimokra családjogi kérdésekben. Nem hivatalosan akár a káfirokra is ráerőltetik a „muszlim” régiókban vagy kerületekben.
   A saría bevezetése egy lassú folyamat, amely az alábbi módon jellemezhető: a félelem terjedése öncenzúrát eredményez, és mindenki óvakodik attól, hogy az iszlámot kritizálja. A meglévő rendszerek a muszlimok befolyása alá kerülnek, akik nyomást gyakorolnak a bíróságokra, iskolákra és más intézményekre. A káfirok által megalkotott törvényeknek lassan határt szabnak a saría követelései és a muszlimok radikalizmusa. E folyamat a demokrácia alapelveit fenyegeti, mivel a saría szabályai összeegyeztethetetlenek a demokratikus kormányokkal. Ez nyilvánvalóan a káfirokban növekvő ellenérzést vált ki az iszlámmal szemben.
   Mindenkinek tudnia kell, hogy az Európában terjedő saría jelensége Mohamed életét tükrözi. Könnyen jellemezhető két lépésben. Először Mohamed egy prédikátor volt, az iszlám pedig csupán egy vallás. Ekkor körülbelül 150 követője akadt. Később Mohamed politikussá és harcossá vált, az iszlám politikai köntöst öltött, az arab világ pedig teljesen átalakult. Mire Mohamed meghalt, az arabok többsége muszlim volt, akik behódoltak az iszlámnak.

   Ezért a nem muszlimoknak meg kell érteniük a saría alapjait és az iszlámot. Már az ajtón kopogtat.


Hivatkozások:


[1] The World’s Muslims: Religion, Politics and Society. Pew Research Center [online], 2013. p.42-43. http://www.pewforum.org/files/2013/04/worlds-muslims-religion-politics-society-full-report.pdf
[2] The State of the World’s Chrildren 2014, Unicef [online], 2014. p. 79. http://www.unicef.org/sowc2014/numbers/documents/english/SOWC2014_In%20Numbers_28%20Jan.pdf
[3] Egypt bans female circumcision after death of 12-year-old girl, The guardian [online]. 2007. http://www.theguardian.com/world/2007/jun/30/gender.humanrights
[4] Egypt doctor convicted over girl‘s death in landmark FGM case, Reuters [online]. 2015. http://www.reuters.com/article/2015/01/26/us-egypt-trial-fgm-idUSKBN0KZ1IQ20150126
[5] Muslim Publics Share Concerns about Extremist Groups. Pew Research Center [online]. 2013. http://www.pewglobal.org/2013/09/10/muslim-publics-share-concerns-about-extremist-groups/
[6] Yazidi sex slave escapes Isis to tell her story: ‚They took us away like cattle‘. The Independent [online]. 2014. http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/yazidi-sex-slave-escapes-isis-to-tell-her-story-they-took-us-away-like-cattle-9939770.html
[7] The World’s Muslims: Religion, Politics and Society. Pew Research Center [online]. 2013. http://www.pewforum.org/Muslim/the-worlds-muslims-religion-politics-society.aspx
[8] Anzahl der Muslime in Österreich 2012, Anzahl der Muslime in Deutschland – Entwicklung. Statista [online]. 2012. http://de.statista.com/statistik/daten/studie/312152/umfrage/anzahl-der-muslime-in-oesterreich/
[9] Muslim population in England and Wales grows 75% in 10 years. RT [online]. 2015. http://rt.com/uk/231675-muslim-population-rises-1m/
[10] Brian Grim: Yearbook of international religious demography. Leiden, Brill, 2014. ISBN 978-900-4272-743. p.134.
[11] Case of the Refah Partisi (The Welfare Party) and others v. Turkey. Emberi Jogok Európai Bírósága [online]. 2003. http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-60936#{„itemid“:[„001-60936“]}
[12] Resolution 1464 (2005) - Women and religion in Europe. Európa Tanács [online]. http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta05/ERES1464.htm#_ftn1
[13] Ruud Koopmans, Journal of Ethnic and Migration Studies, 2015, Vol. 41, No. 1, 33–57.
[14] Munira Mirza, Abi Senthilkumaran, Zein Ja’far: Living apart together. British Muslims and the paradox of multiculturalism, London: Policy Exchange, 2007, p. 46.
[15] Denis MacEoin, David G. Green: Sharia Law or ‘One Law For All?’, 2009, Civitas: Institute for the Study of Civil Society, London.
[16] Vstaň a varuj! Aneb, jsem muslim a chci pomoci g islám a pomoci ummě [in czech]. Sharia4czechia.com [online]. http://islamskavyzva.com/vstan-a-varuj-jsem-muslim-a-chci-pomoci-rozsirit-islam-a-pomoci-umme/#_blank.
[17] Growing use of Sharia by UK Muslims. BBC News [online]. 2012. http://www.bbc.co.uk/news/uk-16522447?print=true
[18] Islamic Sharia courts in Britain are now ‚legally binding‘. Mailonline [online]. 2008. http://www.dailymail.co.uk/news/article-1055764/Islamic-Sharia-courts-Britain-legally-binding.html
[19] Joachim Wagner: Richter ohne Gesetz islamische Paralleljustiz gefährdet unseren Rechtsstaat ; wie Imame in Deutschland die Scharia anwenden. Erw. und aktualisierte Ausg., 1. Aufl. Berlin: Ullstein, 2012. ISBN 9783548374802.
[20] Help Muslims escape the tyranny of Sharia law. NRC [online]. 2009. http://vorige.nrc.nl/international/article2296923.ece/Help_Muslims_escape_the_tyranny_of_Sharia_law
[21] Karen Jespersen - Ralf Pitelkow: The Power of Islam. Kobenhavn: Politikens Forlag, 2012. ISBN 978-87-400- 0612-4.
[22] Shariah4Belgium opent islamitische rechtbank voor huwelijks- en erfeniskwesties. HLN [online]. 2011. http://www.hln.be/hln/nl/1275/Islam/article/detail/1317026/2011/09/10/Shariah4Belgium-opent-islamitische-rechtbank-voor-huwelijks--en-erfeniskwesties.dhtml
[23] Eirini Kakoulidou: The application of Shari’ah in the Greek area of Western Thrace: Protecting the religious freedom of the Muslim minority or dismantling the Greek Constitution?. Academia.edu [online]. http://www.academia.edu/3287627/The_application_of_Shari_ah_in_the_Greek_area_of_Western_Thrace_Protecting_the_religious_freedom_of_the_Muslim_minority_or_dismantling_the_Greek_Constitution
[24] Sharia law to be adopted into UK legal system for first time, RT [online]. 2014.
http://rt.com/uk/147713-Sharialaw-uk-legal
[25] UK aims to become centre for Islamic finance. Aljazeera [online]. 2013.
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/10/uk-aims-become-centre-islamic-finance-201310319840639385.html
[26] Justifying Marital Violence: A German Judge Cites Koran in Divorce Case. Spiegelonline [online]. 2007.
http://www.spiegel.de/international/germany/justifying-marital-violence-a-german-judge-cites-koran-in-divorce-case-a-473017.html
[27] Islamic Law‘s Foothold in German Legal System, Gatestone Institute [online]. 2013.
http://www.gatestoneinstitute.org/3753/islamic-law-german-legal-system
[28] Sharia in Germany? Politician Blasted for Support of Islamic Law. SpiegelOnline [online]. 2012. http://www.spiegel.de/international/germany/Sharia-in-germany-politician-blasted-for-support-of-islamic-law-a-813148.html
[29] Islamic Law‘s Foothold in German Legal System. Gatestone Institute [online]. 2013. http://www.gatestoneinstitute.org/3753/islamic-law-german-legal-system
[30] The Islamization of Spanish Jurisprudence. Gatestone Institute [online]. 2013.
http://www.gatestoneinstitute.org/3595/spain-adoption-islam
[31] The Spanish Encounter with Islamic Family Law: An Approach to Legal Pluralism in Spain, Academia.edu [online]. https://www.academia.edu/1776256/The_Spanish_Encounter_with_Islamic_Family_Law_An_Approach_to_Legal_Pluralism_in_Spain
[32] Netherlands Recognises Polygamous Marriages of Muslims reports Dutch Newspaper. LifeSite News [online].2008.
https://www.lifesitenews.com/news/netherlands-recognises-polygamous-marriages-of-muslims-reports-dutch-newspa 
[33] List of cities in the European Union by Muslim population. Wikipedia [online]. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_in_the_European_Union_by_Muslim_population
[34] Atlas des Zones urbaines sensibles. CGET [online]. http://sig.ville.gouv.fr/Atlas/ZUS/
[35] Sharia patrols. Wikimednia [online]. 2015. http://en.wikipedia.org/wiki/Sharia_patrols
[36] Judge BANS Muslim Patrol vigilantes from promoting SHARIA LAW in Britain. Express [online]. 2014. http://www.express.co.uk/news/uk/459782/Muslim-Patrol-handed-Asbos-banning-Sharia-Law-promotion-or-meeting-Anjem-Choudary
[37] Anti-gay, anti-alcohol: London‘s „Sharia patrol“. CBS News [online] 2014.
http://www.cbsnews.com/videos/anti-gay-anti-alcohol-londons-Sharia-patrol/
[38] Les zones de non-droit » dans la République Française, mythe ou réalité ?. DRMCC [online]. 2002. http://www.drmcc.org/IMG/pdf/TREMOLLET_DE_VILLERS.pdf
[39] European ‚No-Go‘ Zones: Fact or Fiction? Part 1: France. Gatestone Institute [online]. 2015. http://www.gatestoneinstitute.org/5128/france-no-go-zones
[40] Scandal: Dutch police paid Salafis to help patrol The Hague during New Year’s Eve. 10News.dk. [online] 2015. http://10news.dk/scandal-dutch-police-paid-salafi-Sharia-patrols-to-help-patrol-the-haag-during-new-years-eve/
[41] Artist survives Copenhagen attack: ‚They threw me in a storage room‘, CNN [online]. 2015. http://edition.cnn.com/2015/02/15/europe/copenhagen-cafe-attack-lars-vilks/
[42] 10 killed, churches torched in protests over Charlie Hebdo. CNN [online]. 2015. http://edition.cnn.com/2015/01/20/world/charlie-hebdo-violence/
[43] ISIS Foreign Fighter Recruitment, Social Media Undeterred By New Security Crackdowns. Ibtimes [online]. 2015. http://www.ibtimes.com/isis-foreign-fighter-recruitment-social-media-undeterred-new-security-crackdowns-1831764
[44] 42% of French people say cartoons that upset Muslims shouldn’t be published, The guardian [online]. 2015. http://www.theguardian.com/world/2015/jan/18/french-people-press-publishing-cartoons-charlie-hebdo-muslims-magazines-papers
[45] Charlie Hebdo cartoons banned at Dutch train stations: too dangerous, 10News [online]. 2015.
http://10news.dk/charlie-hebdo-cartoons-banned-on-dutch-train-stations-too-dangerous/
[46] Jews reluctantly abandon Swedish city amid growing anti-Semitism. Haaretz [online]. 2010. http://www.haaretz.com/jewish-world/jews-reluctantly-abandon-swedish-city-amid-growing-anti-semitism-1.301276
[47] Denmark: Muslim refugees persecute Christian refugees. Pamelagellar [online]. 2014. http://pamelageller.com/2014/11/denmark-muslim-refugees-persecute-christian refugees.html/#sthash.w0sYCnT4.6qoPuwsD.dpuf
[48] Islam and antisemitism. Wikipedia [online]. 2015. http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_and_antisemitism
[49] Trojan Horse: UK Fears Islamic Takeover of Schools. CBN [online]. 2014.
http://www.cbn.com/cbnnews/world/2014/June/Trojan-Horse-UK-Fears-Islamic-Takeover-of-Schools/
[50] Trojan Horse Original. Scribd [online]. 2014. http://www.scribd.com/doc/211508398/Trojan-Horse-Original
[51] Trojan horse plot report: ‚disturbing‘ evidence of intolerant Islamic ethos. The Telegraph [online]. 2014. http://www.telegraph.co.uk/education/educationnews/10983109/Trojan-horse-plot-report-disturbing-evidence-of-intolerant-Islamic-ethos.html

https://www.sariakonyv.hu/